Gratis verzending vanaf 30€.*

Leeg

Totaal: 0,00 €

Algemene Voorwaarden

I.Toepasselijkheid, sluiting van het contract 

De rechtsverhouding tussen KOPPEN.BE BVBA, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0875.742.625 (hierna “KOPPEN), en de klant wordt uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden van KOPPEN (hierna gezamenlijk “de Overeenkomst”). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, voorstellen en verbintenissen van welke aard ook, met betrekking tot hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de kennisname en de aanvaarding door de wederpartijen van de Overeenkomst zouden voorafgaan.

De volgende niet-limitatieve handelingen worden als aanvaarding van de Overeenkomst beschouwd: plaatsen van een opdracht bij; goedkeuren van offerte van; ontvangst van de levering van; betaling van facturen van KOPPEN. 

1.   

De voorwaarden van wederpartijen zijn niet van toepassing en hebben geen rechtsgevolg, zelfs indien zij in deze de exclusieve geldigheid ervan bepalen en evenmin indien zij niet uitdrukkelijk afgewezen zijn door KOPPEN.

2.   

Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn enkel mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van KOPPEN.

3.   

De bestelling wordt bindend van zodra KOPPEN deze schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

II.Aanbod, offertes, prijzen, annulering, duur, facturatie 

1.   

Het aanbod, alsook de prijzen en leveringsmogelijkheden vermeld in onze catalogi, drukwerk, brieven, enzovoort zijn steeds vrijblijvend

2.   

Voor alle bestellingen behoudt KOPPEN zich het recht voor om de prijzen aan te passen, indien er zich omstandigheden voordoen, buiten de wil van KOPPEN om, die de prijzen beïnvloeden. De klant zal van de omstandigheid en de wijziging van de prijs schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

3.   

Indien KOPPEN na schriftelijke bevestiging van de bestelling en voor de aflevering ervan omstandigheden verneemt waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst in gevaar kan komen, kan KOPPEN, naar eigen keuze hetzij een vooruitbetaling of een borgstelling eisen alvorens tot uitvoering van de bestelling over te gaan hetzij de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de koper.

4.   

Een geplaatste bestelling kan enkel geannuleerd worden door de klant middels een aangetekend schrijven binnen de 10 kalenderdagen na datum van plaatsing van de bestelling door de klant en dient door KOPPEN schriftelijk te worden aanvaard. Indien er reeds een begin van uitvoering van de werken is geschied kan geen annulatie plaatsvinden.

5.   

Bij annulatie van de bestelling door de klant, is een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de waarde van de bestelling verschuldigd aan KOPPEN, naast de eventuele kosten voortvloeiend uit de annulatie van de bestelling. 

6.   

Indien KOPPEN een verplaatsing maakt naar de klant voor uitvoering van een offerte, levering van goederen, levering van diensten en deze – om redenen die vreemd zijn aan KOPPEN of te wijten zijn aan de klant en/of (onbekende)derden – onverricht ter zake dient terug te keren, zal een vergoeding worden aangerekend aan de klant van 500 EUR en dit onverminderd de eventuele winstderving die gepaard gaat met deze nutteloze verplaatsing.

III.Levering, kosten, overgang van het risico 

1.   

De leveringen gebeuren op risico en op kosten van de klant. Wanneer klanten zelf hun bestelling ophalen gaat het risico op de klant over zodra de goederen het magazijn verlaten. KOPPEN is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies tijdens het transport. Indien niets anders is overeengekomen, beslist KOPPEN over de aard van de verpakking en van de verzending.

2.   

Indien de verzending vertraging oploopt door omstandigheden waarvoor KOPPEN niet verantwoordelijk is, dan gaat het risico over op de klant vanaf de dag dat deze op de hoogte is van het feit dat de goederen verzendklaar zijn.

3.   

Alle nodige maatregelen en eventuele vergunningen nodig voor een vlotte verloop van de levering zullen door de koper genomen en aangevraagd worden, bij gebreke waaraan er geen levering zal plaatsvinden. Alle kosten uit zulk uitstel van levering ten gevolge van nalatigheden van de klant in de voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de nodige vergunningen, zijn ten laste van de klant en dit onverminderd artikel II.6. 

IV.Betalingsvoorwaarden en gevolgen bij niet-naleving, verrekening

1.   

Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen van KOPPEN betaalbaar binnen 7 kalenderdagen na toezending van de factuur of gelijkwaardige vordering. Daarna wordt, van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling, 15 % intrest aangerekend, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als verlopen, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 EUR.

2.   

KOPPEN is tevens gerechtigd op een forfaitaire aanmaningskost van 15,00 EUR per verzonden aanmaning.

3.   

Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere, nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

4.   

Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook van een factuur behoudt KOPPEN zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, tot de volledige en correcte betaling van alle uitstaande rekeningen, daar inbegrepen de forfaitaire schadevergoeding, forfaitaire intresten en de forfaitaire aanmaningskosten, zoals omschreven in punt. IV.1. en IV.2., en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat schadevergoeding kan geëist worden door de klant.

5.   

Schuldvergelijkingen in hoofde van de klant worden uitgesloten.

6.   

Indien schriftelijke, bijzondere voorwaarden aan de klant toelaten de uitstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, zal de klant, indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige uitstaande bedrag opeisbaar, met inbegrip van de conventionele intresten en de conventionele schadevergoeding. Dit zal eveneens het geval zijn bij uitstel of staking van betaling, minnelijke of gerechtelijke vereffening en in geval van faillissement en in geval van betrokkenheid in elk ander insolvabiliteitsprocedure. 

7.   

Elk protest van een factuur van KOPPEN dient ten laatste op de 8ste kalenderdag na de factuurdatum van de kwestieuze factuur schriftelijk te worden meegedeeld aan. Het schriftelijk protest bevat steeds datum, nummer en bedrag van de kwestieuze factuur en dient uitdrukkelijk, gedetailleerd en limitatief de redenen van het protest op te geven. 

8.   

In gevallen van niet-betaling van de facturen op vervaldag en in gevallen zoals omschreven in punt IV.6. van deze algemene voorwaarden, heeft KOPPEN het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en dit zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling dient te worden verzonden. In geval van opzegging heeft KOPPEN het recht de te leveren diensten onmiddellijk stop te zetten, alsook het recht om de reeds geleverde goederen terug te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en dit op elke plaats de goederen zich ook bevinden en zelfs zo deze zich in handen van derden bevinden. De klant dient een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan 1/3 van de prijs, zoals deze voorkomt op de orderbevestiging, alsook alle kosten voortvloeiend uit de opzegging, stopzetting en terugname te vergoeden tezamen met de nog openstaande facturen.

9.   

Het is de klant verboden om betalingen in te houden die niet in verhouding staan tot de nog uit te voeren werkzaamheden en/of herstellingen. 

V.Leveringstermijnen en aansprakelijkheidsregeling, retourzendingen 

1.   

De leveringstermijn vangt aan nadat alle details over de uitvoering van het contract verduidelijkt zijn en partijen het over alle voorwaarden van de zaak eens zijn.

2.   

Bij de vaststelling van de leveringstermijn baseert KOPPEN zich op de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. Indien de omstandigheden verschillen van die welke KOPPEN bekend waren toen zij de leveringstijd vaststelde, kan KOPPEN de leveringstermijn verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze nieuwe omstandigheden uit te voeren. 

3.   

KOPPEN houdt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten. 

4.   

Een vertraging in de levering om redenen buiten de wil van KOPPEN kan in geen geval aanleiding geven tot de annulering van de bestelling, tot enige schadevergoeding van welke aard ook, of tot weigering van de goederen bij levering. 

5.   

Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken, geschieden de leveringen ex magazijn.

6.   

De vervoerskosten, tenzij anders is bepaald in de offerte, zijn ten laste van de klant.

7.   

Indien de klant een levering niet aanvaardt, kunnen verdere leveringen geweigerd worden door KOPPEN.

8.   

Goederen terugzenden of bestellingen annuleren kan enkel na schriftelijk akkoord van KOPPEN. Het akkoord van KOPPEN voor de terugzending geldt in geen geval als enige nadelige erkentenis.

9.   

Op maat gemaakte goederen en goederen die einde reeks zijn of niet meer in het gamma van KOPPEN zullen voorkomen in te toekomst, worden niet teruggenomen.

VI.Klachten, garantie, aansprakelijkheidsregeling 

1.   

Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de klant worden nagezien. Klachten betreffende de geleverde goederen moeten KOPPEN uiterlijk binnen 7 werkdagen na ondertekening leveringsbon per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken.

2.   

Klachten betreffende verborgen gebreken dienen binnen de 7 werkdagen na ontdekking te worden meegedeeld aan KOPPEN bij aangetekend schrijven. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken.

3.   

Er kan geen aansprakelijkheid worden weerhouden in hoofde van KOPPEN zowel voor zichtbare als voor de verborgen gebreken indien de termijnen zoals boven vermeld in punten VI.1. en VI.2. zijn verstreken zonder ontvangst door KOPPEN van de aangetekende schrijvens met de gedetailleerde en limitatieve opgave van de beweerde gebreken.

4.   

De vrijwaringsplicht met betrekking tot de geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan deze van de leveranciers van KOPPEN noch kan de vrijwaringsplicht zich verder strekken dan hetgeen dwingend door de wet wordt opgelegd.

5.   

In geen geval zullen klachten worden aanvaard alvorens integrale betaling van de factuur, met inbegrip van het gedeelte waarop de klacht betrekking heeft.

6.   

KOPPEN kan enkel verantwoordelijk worden gesteld voor zover de klant bewijst dat KOPPEN een zware fout of zware nalatigheid heeft begaan, in geval van opzet, of indien KOPPEN een verbintenis niet heeft uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. De aansprakelijkheid van KOPPEN is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de klant daadwerkelijk en bewezen heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van KOPPEN beperkt tot 50% van de waarde van het gebrekkige goed.

7.   

KOPPEN is niet aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de Overeenkomst door de klant, noch is KOPPEN aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze werd veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

8.   

De garantie vervalt wanneer fouten te wijten zijn aan het niet-naleven van de bedienings- en onderhoudsinstructies of de installatieprocedure, ongeschikt of ondeskundig gebruik, verkeerde of onzorgvuldige behandeling door de klant, normale slijtage, alsook veranderingen aan het geleverde goed door de klant of derden.

9.   

Behalve de hiervoor geregelde aanspraken in geval van vertraging en gebreken kan KOPPEN niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij de schade het gevolg is van opzettelijk plichtsverzuim of grove nalatigheid door KOPPEN en/of door de wettelijke vertegenwoordiger of agent van KOPPEN, die als zodanig uitdrukkelijk werd erkend door KOPPEN.

10. 

Door aanvaarding van huidige algemene voorwaarden, bevestigt de klant uitdrukkelijk de gebruiksaanwijzing voor het onderhoud en gebruik van alle geïnstalleerde toestellen, in het bijzonder, doch niet-limitatief van de ventilatiemachines te hebben ontvangen.

11. 

Zo de klant de toepasselijke gebruiksaanwijzing niet zou hebben ontvangen, dient hij dit schriftelijk te melden uiterlijk de 10de werkdag na de levering van de goederen. Na het verstrijken van dit vervaltermijn, wordt de klant beschouwd in volledige kennis te zijn van de volledige werking van de geleverde toestellen, in het bijzonder, doch niet gelimiteerd tot, de veiligheidsvoorschriften, het onderhoud, de gebruiksaanwijzing en de beperkingen . 

VII.Eigendomsvoorbehoud 

1.   

KOPPEN blijft eigenaar van alle geleverde goederen tot de integrale betaling ervan. In geval van een lopende rekening gelden het eigendomsvoorbehoud en alle rechten als waarborg voor het openstaand saldo, naast interesten en kosten. De risico’s van het verlies of de vernietiging van het goed zal integraal gedragen worden door de klant vanaf het moment dat hem het goed wordt geleverd. In geval van beslaglegging of andere tussenkomsten door derden dient de klant KOPPEN onverwijld op de hoogte te brengen.

2.   

De klant heeft het recht het geleverde goed bij een gewone bedrijfsvoering te verwerken en door te verkopen. Dit recht eindigt wanneer de klant een betalingsachterstand heeft of wanneer een surseance- of insolventieprocedure is gestart. Hij is verplicht de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen en dient ervoor te zorgen dat de vorderingen uit die verkoop overeenkomstig punten VII.5. en VII.6. op KOPPEN overgaan. De klant kan niet op andere wijze beschikken over de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt. Een overdracht van vorderingen uit de doorverkoop van de goederen van KOPPEN is niet toegestaan, tenzij het een overdracht door middel van factoring betreft. De factoring moet worden aangetoond en de opbrengst moet de waarde van onze vorderingen overstijgen. Met de creditering door de factormaatschappij wordt de vordering van KOPPEN onmiddellijk opeisbaar. 

3.   

In geval van verwerking, verbinding of vermenging van de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt met andere goederen, komt het mede-eigendom van het nieuwe goed toe aan KOPPEN in de verhouding van de factuurwaarde van de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. De rechten op mede-eigendom van KOPPEN gelden als koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt.

4.   

De vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt, worden nu reeds aan KOPPEN afgestaan. Ze gelden in dezelfde mate als waarborg als de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt.

5.   

Bij de doorverkoop van goederen waarvan KOPPEN overeenkomstig punt VII.4. mede-eigenaar is, wordt het deel van de vordering dat overeenstemt met het mede-eigendomsaandeel van KOPPEN aan haar afgestaan.

6.   

Op eerste verzoek is de klant verplicht om aan KOPPEN een precieze lijst van alle vorderingen met naam en adres van de afnemers te bezorgen, de overdracht aan zijn afnemers mee te delen en KOPPEN alle nodige informatie te verstrekken om de overgedragen vorderingen te kunnen claimen. Zodra hij een betalingsachterstand heeft of wanneer zijn financiële positie verslechtert, machtigt de klant KOPPEN om zijn afnemers van de overdracht op de hoogte te brengen en de vorderingen zelf te innen.

7.   

Bij wissels, cheques, enz. geldt de betaling pas als voldaan wanneer deze zijn gehonoreerd.

8.   

Op basis van het eigendomsvoorbehoud kan KOPPEN het geleverde goed terugeisen wanneer zij afziet van een overeenkomst. 

 VIII.Gegevensverwerking en voorbehouden 

1.   

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van KOPPEN. Deze gegevens zullen kunnen worden gebruikt met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door KOPPEN aangeboden goederen en/of diensten en/of in de contractuelen relatie tussen KOPPEN en de klant.

2.   

Indien de klant geen commerciële informatie van KOPPEN en/of van derden, aan wie KOPPEN de klantgegevens heeft overgemaakt, wenst te ontvangen, dient de klant KOPPEN hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Nadere informatie kan worden bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

3.   

Het is de klant uitdrukkelijk verboden om de Overeenkomst over te dragen aan een derde (hier inbegrepen een lid van een groep waartoe de klant behoort), behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van KOPPEN.

4.   

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door KOPPEN houdt geenszins een afstand van recht in.

5.   

Studies en documenten van allerlei aard, overhandigd of toegezonden door KOPPEN aan de klant, blijven steeds eigendom van KOPPEN.

6.   

KOPPEN behoudt het volledig wetenschappelijk eigendomsrecht over zijn ontwerpen, waarvan geen mededeling noch uitvoering mag plaats hebben zonder schriftelijke machtiging hiertoe van KOPPEN. Alle wettelijke bepalingen tot bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van KOPPEN, in het bijzonder, doch niet limitatie, de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, zijn van toepassing. 

IX.Plaats van handeling, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht 

Voor alle geschillen verbonden met of ontstaan uit de goederen of diensten van KOPPEN of uit het gebruik ervan, alsook met het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst zijn zonder uitzondering de volgende bepalingen van toepassing: 

1.   

Plaats van handeling is de plaats van de maatschappelijke zetel van KOPPEN.

2.   

De Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

3.   

Alle leveringen en prestaties zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

4.   

De taal van de overeenkomst is Nederlands. Indien de contractanten daarnaast een andere taal gebruiken, heeft de Nederlandse tekst voorrang.

5.   

De toepassing van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten. 

X.Nietigheid en/of onafdwingbaarheid 

Indien bepalingen van deze voorwaarden en/of van andere overeenkomsten tussen KOPPEN en de klant nietig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. Contractanten hebben de plicht de ongeldige bepaling te vervangen door een regeling die wat haar financiële uitwerking betreft de eerste zo dicht mogelijk benadert. 

XI.Overdracht aan derden 

De verbintenissen jegens KOPPEN kunnen niet aan derden worden overgedragen dan met voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KOPPEN. 

XII.Adreswijziging 

De klant brengt KOPPEN onmiddellijk elk wijziging van adres of andere contactgegevens schriftelijk op de hoogte. Zo de klant nalaat dit te doen, zal elke correspondentie gericht aan het in de bestelbon vermelde adres als ontvangen en aanvaard beschouwd worden.